יקחצי יעור

בקיה ל"כנמו דסיימ

.הליהקל םורתל לדגש םיכרעה תא שממל תנמ לע הווקת רפכב קסעה תא םיקהל טילחהו ןייל הלודגה ותבהא ללגב פילוט בקיה תא חתפ יור .יאנועמקה םוחתל הסנכנו ןייה תויונחל ולש תונייה תמישר תא םג הפיסוה יעור .קיטוב תוניי תונייב החמתמה אובי תרבח הקולחו היאמ בקי ,ףסונ בקי יעור םיקה םינשה ךשמב .ל"וחבו ץראב תחלצומ החלצהל ותוא ליבוהו בקיה לוהינל ונורשכו וצרמ לכ תא שידקה ,הלכלכב ראותב םג וידי יתשב בקיה תא םיקה אוה

ןליא-רב דוד

בקי יבקי

.הליהקל םורתל לדגש םיכרעה תא שממל תנמ לע הווקת רפכב קסעה תא םיקהל טילחהו ןייל הלודגה ותבהא ללגב פילוט בקיה תא חתפ יור .יאנועמקה םוחתל הסנכנו ןייה תויונחל ולש תונייה תמישר תא םג הפיסוה יעור .קיטוב תוניי תונייב החמתמה אובי תרבח הקולחו היאמ בקי ,ףסונ בקי יעור םיקה םינשה ךשמב .ל"וחבו ץראב תחלצומ החלצהל ותוא ליבוהו בקיה לוהינל ונורשכו וצרמ לכ תא שידקה ,הלכלכב ראותב םג וידי יתשב בקיה תא םיקה אוה

ןמסייו ןטול

אוצייו קוויש להנמ

.הליהקל םורתל לדגש םיכרעה תא שממל תנמ לע הווקת רפכב קסעה תא םיקהל טילחהו ןייל הלודגה ותבהא ללגב פילוט בקיה תא חתפ יור .יאנועמקה םוחתל הסנכנו ןייה תויונחל ולש תונייה תמישר תא םג הפיסוה יעור .קיטוב תוניי תונייב החמתמה אובי תרבח הקולחו היאמ בקי ,ףסונ בקי יעור םיקה םינשה ךשמב .ל"וחבו ץראב תחלצומ החלצהל ותוא ליבוהו בקיה לוהינל ונורשכו וצרמ לכ תא שידקה ,הלכלכב ראותב םג וידי יתשב בקיה תא םיקה אוה

ןטקה טור

תוחוקל ירשק להנמ

.הליהקל םורתל לדגש םיכרעה תא שממל תנמ לע הווקת רפכב קסעה תא םיקהל טילחהו ןייל הלודגה ותבהא ללגב פילוט בקיה תא חתפ יור .יאנועמקה םוחתל הסנכנו ןייה תויונחל ולש תונייה תמישר תא םג הפיסוה יעור .קיטוב תוניי תונייב החמתמה אובי תרבח הקולחו היאמ בקי ,ףסונ בקי יעור םיקה םינשה ךשמב .ל"וחבו ץראב תחלצומ החלצהל ותוא ליבוהו בקיה לוהינל ונורשכו וצרמ לכ תא שידקה ,הלכלכב ראותב םג וידי יתשב בקיה תא םיקה אוה

יקחצי יעור

בקיה ל"כנמו דסיימ

.הליהקל םורתל לדגש םיכרעה תא שממל תנמ לע הווקת רפכב קסעה תא םיקהל טילחהו ןייל הלודגה ותבהא ללגב פילוט בקיה תא חתפ יור .יאנועמקה םוחתל הסנכנו ןייה תויונחל ולש תונייה תמישר תא םג הפיסוה יעור .קיטוב תוניי תונייב החמתמה אובי תרבח הקולחו היאמ בקי ,ףסונ בקי יעור םיקה םינשה ךשמב .ל"וחבו ץראב תחלצומ החלצהל ותוא ליבוהו בקיה לוהינל ונורשכו וצרמ לכ תא שידקה ,הלכלכב ראותב םג וידי יתשב בקיה תא םיקה אוה

ןליא-רב דוד

בקי יבקי

.הליהקל םורתל לדגש םיכרעה תא שממל תנמ לע הווקת רפכב קסעה תא םיקהל טילחהו ןייל הלודגה ותבהא ללגב פילוט בקיה תא חתפ יור .יאנועמקה םוחתל הסנכנו ןייה תויונחל ולש תונייה תמישר תא םג הפיסוה יעור .קיטוב תוניי תונייב החמתמה אובי תרבח הקולחו היאמ בקי ,ףסונ בקי יעור םיקה םינשה ךשמב .ל"וחבו ץראב תחלצומ החלצהל ותוא ליבוהו בקיה לוהינל ונורשכו וצרמ לכ תא שידקה ,הלכלכב ראותב םג וידי יתשב בקיה תא םיקה אוה

ןמסייו ןטול

אוצייו קוויש להנמ

.הליהקל םורתל לדגש םיכרעה תא שממל תנמ לע הווקת רפכב קסעה תא םיקהל טילחהו ןייל הלודגה ותבהא ללגב פילוט בקיה תא חתפ יור .יאנועמקה םוחתל הסנכנו ןייה תויונחל ולש תונייה תמישר תא םג הפיסוה יעור .קיטוב תוניי תונייב החמתמה אובי תרבח הקולחו היאמ בקי ,ףסונ בקי יעור םיקה םינשה ךשמב .ל"וחבו ץראב תחלצומ החלצהל ותוא ליבוהו בקיה לוהינל ונורשכו וצרמ לכ תא שידקה ,הלכלכב ראותב םג וידי יתשב בקיה תא םיקה אוה

ןטקה טור

תוחוקל ירשק להנמ

.הליהקל םורתל לדגש םיכרעה תא שממל תנמ לע הווקת רפכב קסעה תא םיקהל טילחהו ןייל הלודגה ותבהא ללגב פילוט בקיה תא חתפ יור .יאנועמקה םוחתל הסנכנו ןייה תויונחל ולש תונייה תמישר תא םג הפיסוה יעור .קיטוב תוניי תונייב החמתמה אובי תרבח הקולחו היאמ בקי ,ףסונ בקי יעור םיקה םינשה ךשמב .ל"וחבו ץראב תחלצומ החלצהל ותוא ליבוהו בקיה לוהינל ונורשכו וצרמ לכ תא שידקה ,הלכלכב ראותב םג וידי יתשב בקיה תא םיקה אוה
Font-size
Colors
FORGOT PASSWORD ?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.