הוקת רפכ

20+ ינב 200- מ תבכרומ הוקת רפכ תייסולכוא .ןועבט תירק דיל ,לאערזי קמעב דיאז תועבג לע ,שריה דירפגיז ר"ד םונורגאה ידי לע 1964 תנשב םקוה רפכה .םידחוימ םישנאל תיב אוה הווקת רפכ

םלוכ ומכ תויהל ללכה ןמ אצויה תוכז תא שיגדמו הוקת רפכ תא החנמ היצזילמרונה ןורקיע :הוקת רפכב הקוסעת.

קב טוליפ משתלב עם חזון הכפר על ידי העסקת חברים בתהליך היין תוך עידוד מעורבות קהילתית וקידום פעילויות משותפות, כגון מכירת עבודות יד שנוצרו על ידי חברי הכפר ועוד.

בקיה לש םירקבמה זכרמ חוריאב םיעייסמו ,ותזיראו ןייה קובקב ,ריצבב ליעפ קלח םיחקול בקיה ירבח

Font-size
Colors
FORGOT PASSWORD ?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.